4. MMK

Tematika 4. Međunarodnog multidisciplinarnog kongresa – Regija, Razvoj, Ravnoteža: Pristupi istraživanju i planiranju prostora

REGIONALNI RAZVOJ

Unutar teritorija država i regija postoje neravnoteže u stupnju razvijenosti. Ako su one izražene, imaju štetne posljedice; u periferiji uzrokuju stagnaciju i depopulaciju, a u jezgri nekontroliran, stihijski rast.

Hrvatska je zemlja izrazitih prostornih nejednakosti, što je prepoznato kao velik problem, kako u znanstvenoj zajednici, tako i u široj javnosti.

Zbog toga smo odlučili da se ovogodišnji kongres KSG-a bavi temom regionalnog razvoja. Fokus je na Hrvatskoj, ali izlaganja o drugim zemljama srednje, istočne i jugoistočne Europe su dobrodošla!

INTERDISCIPLINARNOST

Regionalni razvoj je interdisciplinarna djelatnost. Stupanj razvijenosti prostora produkt je međudjelovanja mnogobrojnih faktora, koje proučavaju različite struke – geografija, demografija, ekonomija, sociologija, promet, politologija, turizam, pravo i mnoge druge.

Kako bi se razumio razvoj regija i procesi koji na njega djeluju, potrebno je pristupiti na integrativni način i proučavati regije kao cjeline, sa stajališta svih relevantnih struka.

Zato KSG Zagreb organizira ovaj kongres kao interdisciplinarno mjesto susreta svih studenata i mladih stručnjaka zainteresiranih za područje regionalnog razvoja.

REGIONALNO PLANIRANJE

Ublažavanje razlika između razvijenosti regija cilj je mnogih politika i programa na međunarodnoj, državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Njih provode vlasti i (sve više) udruge angažiranih građana.

Kako bi takve politike i programi polučili uspjeh, moraju biti temeljeni na dobrom poznavanju razvojnih potencijala i procesa koji oblikuju regiju.

Kroz tematske sekcije 4. MMK raspravljat će se o načinima na koje razvojni potencijal regija može biti prepoznat i aktiviran. Izlaganja i diskusije će se baviti planerskom praksom i teorijama, kao što su strateško planiranje i održivi razvoj.

English translation:

REGIONAL DEVELOPMENT

States and regions exhibit spatial imbalances in the level of development of their territories. If the imbalances are pronounced, they can have harmful effects; they cause stagnation and depopulation in the periphery and uncontrolled development in the core.

Croatia is a country of significant spatial inequalities, which is recognised as a great problem both by the scientific community and the Croatian public.

That is why we have dedicated this year’s congress to the topic of regional development. The focus will be on Croatia, but submissions about other countries of Central, Eastern and Southeast Europe are more than welcome!

INTERDISCIPLINARITY

Regional planning and regional development are interdisciplinary fields. The development of a geographical area is the product of interaction of many factors, all studied by separate disciplines, such as geography, demographics, economy, sociology, transport studies, political science, tourism, law, and many others.

To properly understand the development of regions and the processes which produce it, it is necessary to approach the problem in an integrative way, by studying regions as complex units, using the insight of all relevant disciplines.

For that reason, KSG Zagreb organises this congress as an interdisciplinary meeting-place of all students and young practitioners interested in the field of regional development.

REGIONAL PLANNING

Mitigation of regional inequalities is the objective of a multitude of policies and programmes on the international, national, regional, and local levels. They are usually conducted by the government, but civil society organisations play an ever bigger part.

For such policies and programmes to be successful, they need to be based on a solid understanding of a region’s potentials and processes which shape it.

The thematic sections of 4th MMK will discuss the ways in which the developmental potential of regions may be studied and activated. The presentations and panel discussions will explore planning practice and theory, such as strategic planning and sustainable development.